Ders Tanımları

eUTL 531 Entegre Lojistik Yönetimi

Bu ders kapsamında lojistik kavramı ve lojistik yönetimi, lojistiğin evrimi, lojistikte amaçlar, stratejik lojistik yönetimi, uluslararası lojistik, lojistikte kalite, lojistik maliyetler, lojistik ve taşımacılık, taşımacılık yönetimi, karayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, boru hattı taşımacılığı, intermodal taşımacılık, taşıma türü seçimi, malzeme elleçleme ve paketleme, dış kaynak kullanımı ve 3PL kavramları, 3PL organizasyonu, lojistik sektörü, kentsel lojistik, yeşil lojistik, tersine lojistik, lojistik sistemlerin analizi ve tasarımı konuları ele alınacaktır

 

eUTL 532 Uluslararası Ticaret Yönetimi

Bu ders kapsamında küreselleşme, dünya ticaretindeki gelişmeler, uluslararası ticarette bölgesel işbirlikleri, işletmelerin dışa açılma aşamaları, uluslararası ticaretin ülkelerarası yapısı ve uluslararası ticaret sözleşmeleri konuları ele alınacaktır.

 

eUTL 533 İstatistiksel Analiz ve Karar Modelleri

Temel istatistik kavramlarına hâkim olmanın amaçlandığı bu derste, örnekleme yöntemleri, veri dizileri ile ilgili orta değer ölçümleri, olasılık ve hipotez testleri, zaman dizileri, regresyon, korelasyon analizi ve indeks sayılarına ilişkin uygulamalara yer verilecektir.

 

eUTL 534 Tedarik Zinciri Analizi

Bu ders kapsamında tedarik zinciri kavramı, kamçı etkisi, tedarik zincirinde karmaşıklık, tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri stratejileri, SCOR modeli, tedarik zinciri yönetiminde organizasyon, performans yönetimi ve kıyaslama, ağ tasarımı, tedarikçi yönetimli envanter, ortaklaşa tahmin planlama ve ikmal, 4 PL kavramı, tedarik zinciri yönetimi yazılımları konuları ele alınacaktır.

 

eUTL 535 Üretim Sistemleri Yönetimi

Bu ders kapsamında yüksek lisans öğrencilerinin üretim ve envanter yönetimi; üretim sistemleri, kaynak dağıtımı, talep tahminleme yöntemleri, kapasite planlama, bütünleşik üretim planlama, bağımsız ve bağımlı talep envanter yönetimi, endüstriyel üretim ve satın alma, icraat ve kontrol uygulamalarına yönelik bilgi ve yetkinlik derecesini arttırmak amaçlanmıştır.

 

eUTL 536 Depo Yönetimi

Bu ders kapsamında depolama kavramı, depolama süreçleri, dağıtım kavramı, dağıtım merkezi ve süreçleri, malzeme elleçleme ve paketleme, malzeme taşıma teknolojileri, raf sistemleri, bilgi teknolojileri ve depo yönetim yazılımları, depo yeri seçimi, depo tasarımı ve depo performans yönetimi konuları ele alınacaktır.

 

eUTL 537 Gümrük Sistemleri

Bu ders kapsamında gümrük rejimleri, gümrük işlemleri, gümrük beyannamesi, gümrükleme,  EDI (Elektronik Veri Değişimi) sistemi (BİLGE SİSTEMİ), gümrük tarifeleri, GATT, kaçakçılıkla mücadele konuları ele alınacaktır.

 

eUTL 538 Sürdürülebilir Lojistik

Bu ders kapsamında, yeşil ve tersine lojistik kavramları, lojistik yönetimi, lojistiğin evrimi, yeşil lojistiğin amaçları, stratejik lojistik yönetimi, doğa dostu lojistik süreçleri ve kentsel lojistik konuları ele alınacaktır. Bu ders ile lojistik sektöründeki çevresel politika ve etkileri ele alarak öğrenciler lojistik işletmelerdeki çevre yönetiminin finansal boyutlarını,  işletme stratejilerini, müşteri tabanlarını, etik yatırımları ve satın alma politikalarını inceleyecek, müteakiben, yerel tedarikçilerin çevrebilimle ilgili ve çevre politikaları açısından uygulamalarını tetkik edecek bilgi birikimini elde ederler.

eUTL 539 Özel Maddeler Lojistiği

Bu ders kapsamındatehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, patlayıcı maddeler, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler ve dağlayıcı maddeler, tehlikeli maddelerin taşınması ve depolanması, tehlikeli madde risk analizi, acil ilk yardım, tehlikeli ve özel maddelerin taşınmasında uygun taşımacılık modlarının seçimi, tehlikeli ve özel madde işaretlerinin kullanımı, paketleme talimatları, paketleme özellikleri ve etiketlenmesi, tehlikeli ve özel maddeler için göndericinin ve taşıyıcının sorumlulukları konuları ele alınacaktır.

eUTL 540 Kombine Taşımacılık Yönetimi

Bu ders kapsamındataşımacılık ilkeleri, taşımacılık yöntemleri, taşımacılığın tarafları, taşımacılık modları, yükler, kaplar ve taşımacılık ağları konuları ele alınacaktır.