Tanıtım

FELSEFİ DANIŞMANLIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Çağımız hızla değişmekte, sürekli yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda, yaşama dünyası yeniden yapılanmaktadır. Hızlı değişim, zaman zaman ortaya çıkan ihtiyaçların felsefi arka planının görülememesine ve pratik faydanın felsefe kültürüyle olan bağının yeterince anlaşılamamasına ve değerlendirilememesine yol açmaktadır. Oysa değişimin yönünü belirleyebilmenin önkoşulu, ortaya çıkan yeni ihtiyaç bağlamlarını insan ve toplumlar açısından yeniden kurgulayabilecek akıl gücünün, rehberlik edecek biçimde yerinde kullanılabilmesidir. Buradan hareketle değişimi sadece izlemek yerine, değişimin önderi olmak da yine aklın doğru kullanımıyla olanaklıdır. Başka bir anlatımla, insan-insan, insan-toplum ve insan-kamu ilişkilerinde, kısacası insan-dünya-bilgi ilişkisinde ortaya çıkabilecek yeni durumlar, ancak ve ancak doğru yol göstericilerin kuramsal çözümlemeleri eşliğinde daha iyi anlaşılabilir. Bu nedenle her zaman yol gösterici olan, kılavuzluk edebilen felsefi düşünme ve felsefe yapma etkinliği, tam da bu noktada kaçınılmaz biçimde önem kazanır. Böylece felsefe eğitimi, topluma, kamu yaşamına, özetle insanlığa, “insanca bir dünya”yı oluşturmak ve sürdürmek üzere hizmet verecek kişilerin yetiştirilmesinin itici gücü olabilir.

T. C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretim Programı, kurulduğu 2004 yılından beri bu bilinçle hareket etmiş, birincil olarak öğrencilerine yaşama dünyasıyla bağı kolayca kurulabilen, insan-dünya-bilgi ilişkisini felsefe bilgisi ve felsefi düşünme üzerinden oluşturan ve işe koşan bir anlayışla, söz konusu öğretim programını hazırlamıştır. Bu programda yer alan Etik, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Kamu Yaşamında Felsefe, Felsefi Danışmanlık, Değer Felsefesi, Çocuklar İçin Felsefe dersleri, Felsefi Danışmanlık Yüksek Lisans Programının bir bakıma ön hazırlıklarını içermektedir. Ayrıca Felsefe Anabilim Dalı yürüttüğü yüksek lisans ve doktora tezlerinde, felsefenin yaşama dünyasıyla ilişkilerinin –tıpkı Eski Yunan geleneğinde izleri bulunabileceği gibi–  kurulmasına özel bir önem vermekte, bu amaçla öğrencilerini Felsefi Danışmanlık alanına yönlendirmektedir. Felsefe Anabilim Dalı, bugüne değin, misyonunun sınırları içinde, Felsefi Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programıyla uygunluk taşıyan pek çok çalışma yürütmüştür.

 Felsefi Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı, programı tamamlayanlar için önemli bir istihdam alanıdır. Çünkü son zamanlarda uzman olmayan kişilerin “yaşam koçu”, “bireysel/kişisel gelişim uzmanı” adı altında günlük yaşam pratiğinin içerdiği sorunlara çare olmak üzere ortaya çıktıklarına tanık olmaktayız. Felsefi Danışmanlık adı altında elde edilecek uzmanlık, insan haklarını da temel eylem ilkeleri olarak içselleştirerek, kişilere sorunlarıyla karşılaşmak ve yüzleşmek noktasında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.     

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde mevcut olan Felsefe Yüksek Lisans Programının içinde daha çok uygulamayı dikkate alan, felsefe birikimini yaşama dünyasını daha insanca kılmak için değerlendiren Felsefi Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı, felsefe eğitiminin söz konusu temel işlevini, insan için, insan dünyası için önemini göz önünde bulunduran bir anlayıştan hareketle, hem ulusal hem de uluslararası kültür dünyasına çalışmalarıyla katkı sağlayacak, projeler üretecek ve/veya varolan projelerde etkin görevler üstlenerek felsefece bakış açısını, yaşam pratiğinde sorun yaşayan insanlara rasyonel düşünme yollarını kullanmada yeterlilik kazanmak isteyenlere, danışanlara, yardımcı olacak, rehberlik yapacak danışmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Maltepe Üniversitesi, felsefe alanında yaptığı çalışmalarla, başlattığı ve sürdürdüğü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğretimi ve tez çalışmalarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmışlığıyla, Felsefi Danışmanlık bağlamında da Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini de (TYYÇ) dikkate alarak en iyiyi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Yüksek Lisans derecesini almak için, "T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde  belirtilen koşullardan başka, öğrencinin, 120 AKTS ders alması ve bir mezuniyet projesi hazırlaması gereklidir. Programın tamamlanabilmesi için tüm öğrencilerin “Felsefi Danışmanlığa Giriş”, “Felsefi Danışmanlık Semineri I”, “Felsefi Danışmanlık Semineri II”, “Felsefi Danışmanlığın İlke ve Yöntemleri” ve  “Felsefi Danışmanlık Alanında Araştırma Yapmanın Özelliği” derslerinden başarılı olmaları beklenir.

Yüksek Lisans derecesini almak için, "T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen koşullardan başka, danışmanının gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci, en çok iki (3’er kredilik) lisans dersini alarak, danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Yüksek Lisans kredileri arasında saydırabilir.  

MİSYON

Felsefenin temel kavramlarını ve yöntemlerini kullanarak insan-toplum-dünya-bilgi sorunlarını değerlendiren, bu sorunlar üzerine tartışmak yoluyla yeni bakış açıları geliştiren, böylece bilgi-toplum bağını güçlendiren özgün felsefi çalışmalarda bulunan bireylerin yetişimine katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Felsefi bakışın gelişmesine katkıda bulunmak; özgün felsefi eserlerin yaratılmasını teşvik etmek; yenilikçi bakış açılarını desteklemek; etik değerler ve özellikle insan haklarını her tür insani ilişkinin temeli haline getiren kamusal-toplumsal çalışmaları desteklemek.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Felsefe alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

 KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 10 ders (30 yerel kredi)  ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 90 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Mezuniyet Projesi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

 Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 PROGRAM TANIMI

Felsefe Yüksek Lisans Programı,  öğrenenlerin, felsefe sorunlarını çözebilme yeteneğini elde etmelerine; anlama, çözümleme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmelerine; olup bitenler arasındaki bağlantıları görmek üzere felsefi bakış açısı ve felsefi düşünüş kazanmalarına yardımcı olur.

 BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

PROGRAM YAPISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Program 10 ders ve 30 AKTS değerinde bir Mezuniyet Projesinden oluşur.

 Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 3’ü aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

 SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

  Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

 Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 MEZUNİYET KOŞULLARI

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 10 ders (30 yerel kredi) ve Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 90 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Mezuniyet Projesinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.
 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Adres: Marmara Eğitim Köyü, 34857 Maltepe, İstanbul

Telefon: 0216 626 10 50 / 2235

E-posta: [email protected]