Tanıtım

FİLM TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

Program Hakkında

Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Anasanat Dalı altında kurulmuştur. Program sinema, video ve animasyon alanlarında uygulamaya yönelik çalışmaları destekleyici nitelikte araştırmalar yapmak ve kuramsal bilgiler üretmeyi amaçlamaktadır. Film sanatının farklı uygulama alanlarından gelen öğrenciler için disiplinler-arası birleştirici teorik bir zemin sunmayı hedefler. Güncel konular ve sorunlar üzerinde özgün çalışmalar, incelemeler ve yeni yöntemler desteklenir. Programın diğer bir amacı akademik nitelikte ve geçerlilikte bilimsel çalışmalar yapabilecek düzeyde bilim insanları ve akademisyen yetiştirmektir. Film sanatının farklı alanlarında, uygulama yeterliliğine sahip ve kuramsal temeli sağlam eserlerin üretilmesini sağlamak hedeflenir. 

Program 4 yarıyıllık bir eğitimi kapsar. Süresi 2 yıldır. 1 ve 2’inci yarıyılda mezuniyet için gerekli derslerden başarılı olan öğrenciler 3 ve 4’üncü yarıyılda danışman gözetiminde tezlerini hazırlarlar. Tezler kuramsal olabileceği gibi uygulamaya dayalı da olabilir.

Misyon

Program, sinematografik bir eser ortaya koyma düzeyinde uygulama bilgisine sahip, entelektüel seviyesi yüksek bilim sanatçılar ve insanları yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon

Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı film sanatının farklı alanlarında kuramsal ve uygulama yeterliğini yetkinleştirecek eğitim verir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Film Tasarımı alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğretim veren bir programdır.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·       Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

·       Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

·       Tezli yüksek lisans programını erken bitirme süresi üç yarıyıldan az olamaz.

·       Mezuniyet için öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan en az yedi dersini alarak derslerini başarmış olması, aldığı tüm derslerinin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması, seminer dersini ve tez sınavını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

Gerekli görüldüğünde alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

Program Tanımı

Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı film sanatının farklı alanlarında kuramsal ve uygulama yeterliğini yetkinleştirecek eğitim verir. Kuramsal çalışmalarda disiplinlerarası anlayış benimsenir. Sinematografik bir eser ortaya koyma düzeyinde uygulama bilgisimezuniyet koşullarından biri olarak kabul edilir.

Mezunların Mesleki Profili

Film Tasarımı Yüksek Lisans Programından mezun olanlar sinema sektörünün farklı alanlarında (yapım, yönetim, görüntü, post-prodüksiyon, senaryo, animasyon vb.) istihdam edilebildikleri gibi televizyon, internet, video, reklamcılık, sosyal medya alanlarında da çalışabilmektedirler.

Öğrenciler mezun olduktan sonra doktora programlarına devam ederek eğitimlerini bir üst seviyeye taşıyıp akademisyenlik de yapabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Program Yapısı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Film Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve kredisiz Seminer dersi, toplam 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı, biri kredisiz Seminer dersi olmak üzere 4 zorunlu ders, 4 seçmeli dersten oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

Sinavlar, Değerlendirme ve Notlandirma

Sınavlar

Lisansüstü programlarda sınavlar ve sınavlara itirazlarla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurulur. Final sınavları ilgili yarıyıl sonunda açılır. Final sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere her yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde duyurur.
 •  Öğrenciler, sınavların sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden beş iş günü içinde, ilgili enstitü müdürlüğüne verecekleri dilekçe aracılığıyla itiraz edebilirler.

Değerlendirme ve Notlandırma

Lisansüstü programlarda başarı değerlendirme ve notlandırma sistemi aşağıdaki gibidir:

Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

 

Başarı notları

Sayısal eşdeğeri

AA

4,00

BA

3,50

BB

3,00

CB

2,50

CC

2,00

DC

1,50

DD

1,00

F

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

Not durum belgelerinde kullanılan harfli işaretlerin anlamı aşağıda gösterilmiştir:

 

BI –SCL-(Başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğunu gösterir.

BZ (Başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğunu gösterir.

EK (Eksik)

Proje ve benzeri çalışmaları içeren derslerde yönetmelikte belirlenmiş olan ve/veya öğretim üyesi tarafından belirtilen koşulları mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren iki hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre en fazla bir sonraki yarıyıl başına kadar uzatılabilir, sürenin sonuna kadar öğrenci tarafından telafi edilmeyen notu, F veya BZ notuna dönüşür.

ÇK (Çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Ağırlıklı ortalamaya katılmaz.

DZ (Devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediğini gösterir. DZ işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür.

TF (Transfer)

Öğrencinin daha önce yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu ve enstitü yönetim kurulunca uygun görülen transfer dersini gösterir. Genel not ortalamasına katılır.

TK (Tekrar)

Tekrar edilen dersleri gösterir.

DE-CON (Devam Ediyor)

Henüz tamamlanmamış, devam eden tezleri ve projeleri gösterir. 

KZ (Kredisiz Ders)

Öğrencinin ders programında bulunmayan herhangi bir kredili dersin kredisiz olarak alınması durumunda bu dersin kredi bilgisi yerine KZ yazılır. Dersten başarılı olanlara BI başarısız olanlara BZ verilir.

 

Yatay geçiş, intibak veya benzer durumlarda Üniversitede uygulanacak ve diğer üniversite veya kurumlara verilecek ve onlardan alınacak belgelerde başarı notlarının karşılığı olarak değerlendirilecek puanlar aşağıdaki gibidir:

 

BAŞARI NOTLARI

PUANLAR

AA

90-100

BA

85-89

BB

80-84

CB

75-79

CC

70-74

DC

60-69

DD

50-59

F

49 ve aşağısı

 

 

Lisansüstü programlarda not ortalamalarının hesaplanmasıyla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur. Bir dersin ortalaması, öğrencinin aldığı ders başarı notunun ağırlık katsayısıdır.
 • Tekrar edilen derslerde en son alınan başarı notu geçerlidir.

Lisansüstü programlarda kredi yükü ve kredi aktarmayla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

 •    Yüksek lisans programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki kredi yükü en çok on beştir.

Başarı Koşulu

 •  Yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin GANO’sunun en az 2,50 olması gerekir.
 •  Bütün kredili derslerden geçer not aldıkları halde GANO’ları 2,50’ın altında olanlar ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce DD, DC, CC veya CB başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.

Mezuniyet Koşulları

 • Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
 • Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
 • Tezli yüksek lisans programını erken bitirme süresi üç yarıyıldan az olamaz.
 • Mezuniyet için öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan en az yedi dersini alarak derslerini başarmış olması, aldığı tüm derslerinin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması, seminer dersini ve tez sınavını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Çalışma Türü

Bu program tam zamanlıdır.

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

 

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı 

 

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ 

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2750

 

E-posta:

[email protected]