Tanıtım

PAZARLAMA İLETİŞİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA

 2008-2009 Akademik Yılından beri öğrenci kabul etmekte olan Pazarlama İletişimi Programı, pazarlama disiplininin iletişimsel unsurları hakkında akademik bilgi ve uygulamalara yer veren dersler içermektedir. Programın amacı, günümüzde farklı kurumların ortak ihtiyacı olan ve pazarlama iletişimi ve kurumsal itibar yaratma süreçleri hakkında hem akademik bilgi ve uygulama üretebilir mezunlar vermektir.

 Teknolojinin kolay ulaşılabilir hale gelmesi ürün, üretim, dağıtım süreçlerini birbirine benzer hale getirmiştir. Bu yeni ortamda rekabet şartlarını, pazarlama iletişimi uygulamaları yaratmaktadır. Bu uygulamalar, pazarlama halkla ilişkileri, marka yönetimi, reklamcılık gibi çeşitli alanlardaki tutundurma çalışmalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı’nda, tüketim kültürü ve tüketici davranışları, pazarlama iletişimi, marka yönetimi gibi temel derslerin yanı sıra, yeni reklam ve pazarlama eğilimleri, uluslararası uygulamalar, kampanya tasarımı, sanat, reklam, medya gibi geniş bir alana yönelen dersler de bulunmaktadır.

 Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, sunduğu ders seçenekleri ile farklı eğitim ve deneyimlere sahip; pazarlama iletişimi alanının farklı yönlerine ilgi duyan öğrencilerine yönelik zengin bir program sunmaktadır. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bulunan diğer yüksek lisans programlarından da ders alınabilmesini olanaklı kılan Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, hem akademik alanda hem de iş yaşamında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin kendi programlarını şekillendirmelerine olanak vererek, beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir. Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programında tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapan öğrenciler, ders planında bulunan Güz ve Bahar dönemi ortak dersleri arasından seçim yapabilmektedir.

 MİSYON

Pazarlama iletişimi alanında kuramsal donanımı olan ve güncel uygulamalara hâkim bireyler yetiştirmek.

 VİZYON

Yeni iletişim teknolojilerinin hâkim olduğu 21. yüzyılda, paydaşların ve değişen dünyanın dinamiklerini çok iyi analiz edebilen, iletişim alanına ulusal ve uluslararası düzeyde yön verebilen bireyler yetiştirmek.

 KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Pazarlama İletişimi alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

 KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 12 ders (36 yerel kredi)  ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Mezuniyet Projesi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en azDD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

 Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 PROGRAM TANIMI

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, Pazarlama İletişimine ilişkin farklı bilim ve disiplinlerden de beslenen kuramsal bilgi ve güncel uygulama ve yaklaşımları bir arada sunmayı ve öğrencilerin gerek akademik çalışmalarına gerekse sektör uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefleyen bir programdır.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programından mezun öğrenciler akademik kariyer olanaklarının yanı sıra, çok geniş çalışma alanında ve farklı sektörlerde yer alan kamu ve özel kuruluşlardaki pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler ve reklam gibi departmanlarda çalışabilirler.

 

 BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

  

PROGRAM YAPISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama İletişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 36 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama İletişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 12 seçmeli ders ve 30 AKTS değerinde bir projeden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 3’ü aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

 

      Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

 

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 12 ders (36 yerel kredi)  ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Mezuniyet Projesinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en azDD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

 

Program Başkanı:

Prof. Dr. Filiz DEMİR OTAY 

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2700

 

E-posta:

filizotay@maltepe.edu.tr