Tanıtım

İNSAN HAKLARI  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROGRAM HAKKINDA

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün bünyesinde, 2008 yılında kurulan İnsan Hakları Anabilim Dalı, 2008­2009 eğitim­öğretim yılında biri tezli, biri de tezsiz olan iki yüksek lisans programı yürütmeye başlamıştır.

İnsan Hakları tezli Yüksek Lisans programının amacı, insan haklarıyla ilgili kavramsal araştırma yapabilme ve bu teorik temel üzerinde a) uygulamalı araştırma yürütebilme ve b) eğitim yapabilme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için zemin hazırlamaktır.

İlk mezunlarını 2010 yılında vermis olan tezli İnsan Hakları Yüksek Lisans programından, 2014-2015 akademik yılının sonuna kadar 22 öğrenci mezun olmuştur.

MİSYON

Türkiye’de ve dünyada olanbitenlere insan hakları perspektifinden bakan insanların sayısının artmasına, bu perspektifin yayılmasına ve yasalar yapılırken ve uygulanırken açık kavranılmış insan haklarının temel alınmasına katkıda bulunmak.

VİZYON

Farklı türleriyle insan haklarının herkes için korunduğu bir Türkiye.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnsan Hakları Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, lisansüstü düzeyinde öğretim veren bir programdır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Tezli Yüksek Lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların:

  • Bir lisans diplomasına sahip olması (bütün alanlardan başvuru kabul edilmektedir),
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative/sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması gerekir.
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.


KABUL KOŞULLARI

Tezli Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunan adayların programa kabul edilmesi için, giriş sınavlarında başarı göstermesi gerekir. Toplam başarı notu, adayın ALES puanı, Lisans Mezuniyet Notu ve giriş sınavları notları göz önüne alınarak hesaplanır ve programın kontenjanına göre sıralanır.


MEZUNİYET KOŞULLARI

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin,

En az (24 yerel kredilik) 8 ders ile Semineri almaları ve Yüksek Lisans Tezine kayıt olmaları, böylece de 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir.)
Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için, o dersten en az CC notu almış olmaları gerekmektedir. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, DC ve DD notları da bir dersin başarılmış olduğunu gösterir.
Öğrenciler, programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.


ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı bir Sosyal Bilimler Enstitüsünden, eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

PROGRAM TANIMI

6 zorunlu (İHA 500 İnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri, İHA 503 İnsan Hakları Açısından Değerlendirme Sorunu, İHA 504 Etik ve İnsan Hakları, İHA 505 İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri, İHA 508 İnsan Hakları Alanında Araştırma Yapmanın Özelliği, İHA
510 Seminer) ile 2 seçmeli dersten ve bir tez çalışmasından oluşan ve dersleri Sokratik metodla (“interaktif metot”la) yürütülen, bazı derslerinde de öğrenci sunumlarının yapıldığı bu programa devam zorunludur.

Öğrencilerden, derslerde edindikleri yeterliliklere dayanarak, kendilerinin bulacağı bir problemle ilgili araştırma yapmaları, bunun için de bağımsız olarak materyal oluşturmaları beklenir.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Öğrencilerin çoğu kamu görevlisidir. Polislik, hakimlik, savcılık, öğretmenlik, askerlik, avukatlık, sosyal hizmet vb. mesleklerden gelmektedirler.

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ilgili doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

PROGRAM YAPISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 24 kredi ve kredisiz Seminer dersi, toplam 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı, biri kredisiz Seminer dersi olmak üzere 6 zorunlu ders ve 2 seçmeli dersten oluşur. Seçmeli dersler, sayısı 2’yi aşmamak kaydıyla, diğer yüksek lisans programlarından ve bir lisans programında yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR,  DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA Sınavlar
Her ders için, sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı ya da benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim
elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  

Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde, mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:


BAŞARI NOTLARI    
 

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde, mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

            

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

Yukarıdaki notlardan AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek Lisans Programında başarılı olmak için en az 2.50, Doktora Programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.
 

İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı:

 

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 11 32

 

E-posta:

[email protected]