Tanıtım

e-MBA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (UZAKTAN EĞİTİM)

Uzaktan Eğitim web sitesi http://emba.maltepe.edu.tr/ 

 PROGRAM HAKKINDA

İşletme e-MBA Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim dalı bünyesinde eğitime başlamış olup, iş hayatının ihtiyaç duyduğu mezunları yetiştirmeye devam etmektedir. Bu süreçte, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışma ve etkinliklerini aktif olarak sürdürmekte ve iş hayatının güncel problem ve uygulamalarını öğrencilerine aktarmak için sektörle ortak çalıştaylar düzenlemektedir.

İşletme e-MBA Tezsiz Yüksek Lisans Programı, iş hayatının değişik kademe ve fonksiyonlarında görev alabilecek yönetici adaylarını yetiştirmektedir. Mezunlarımız, almış oldukları akademi eğitim sonucunda finans, pazarlama, insan kaynakları, üretim ve muhasebe alanlarındaki pozisyonlarda görev alabileceklerdir.

İşletme ve yönetim fonksiyonlarıyla ilgili alanlarda açılan derslerin teori ve uygulamayı birlikte içerecek şekilde yürütüldüğü, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirildiği programdan mezun olan öğrencilerin işletmelerde çeşitli yönetim kademelerinde yer almaları mümkün olmaktadır.  

İşletme e-MBA yüksek lisans programı, işletme ve iktisat mezunlarıyla sınırlı olmayıp tüm alanlardan gelen üniversite mezunlarına açıktır.

MİSYON

İş dünyasını paydaş olarak kabul eden ve yönetim alanındaki en iyi uygulamalara odaklanmış eğitim yaklaşımımızı, birikim ve kaynaklarımız ile harmanlayarak, insanlığın ve iş hayatının olumlu gelişimine katkı sağlayabilecek, çağdaş yönetim uygulamaları ile yaratıcı ve disiplinler arası yönetim yaklaşımlarını ön plana çıkarabilecek, öğrenmeyi öğrenmiş yönetim profesyonelleri yetiştirmek suretiyle, mezunları ile fark yaratan bir program sunmak.

VİZYON

Mezunlarımızı, analitik esaslara dayalı sezgisel karar verebilme becerilerini geliştirerek güncel iş problemlerini tanımlayabilen ve bunlara ilişkin iş çözümleri geliştirebilen yönetici adayları olarak yetiştirmek yoluyla iş dünyasında alanında tam donanımlı, kriz durumlarında hızlı ve doğru karar verebilen çalışanlar kazandırmaktır.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Business Administration) almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Bu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

·         En az 90 AKTS’lik 10 ders (30 yerel kredi)  ile bir dönem projesini başarıyla tamamlamakla  (Başarılı / Başarısız” olarak değerlendirilen Dönem Projesinin kredisi bulunmamaktadır);

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CB notu ile başarılı olmakla, 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.

 ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

T.C. Maltepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Maltepe Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

PROGRAM TANIMI

Maltepe Üniversitesi İşletme e-MBA Yüksek Lisans Programı (e-MBA), öğrencilerinin işletmecilik ve yönetim alanlarında en güncel bilgilerle donatılması ve var olan bilgilerin yenilenmesini amaçlamakta ve tüm işletme fonksiyonlarını kapsamaktadır.

Programın (e-MBA) hedefi analiz ve problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, insiyatif alan, riski ve değişimi yöneten ve bütün bunları yaparken iş etiği çerçevesinde hareket eden liderler yetiştirmektir.

Bu program ile öğrenciler global bir anlayış içinde işletmeleri çevreleyen faktörleri kavrama olanağı elde edecekler ve hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklılık yaratma konusunda önemli adımlar atmış olacaklardır.

Tamamı 4 dönem olan e-MBA programının sonunda öğrenciler, gerek Türkiye genelinde gerekse tüm dünyada kurumsallaşmış firmalarda görev alabilmek üzere, işletme ve yönetim alanında sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Program sonunda öğrenciler, gerek Türkiye genelinde gerekse tüm dünyada kurumsallaşmış firmalarda görev alabilmek üzere, işletme ve yönetim alanında sağlam bir temel kazanmaktadırlar.

 BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

PROGRAM YAPISI

Maltepe Üniversitesi e-mba Yüksek Lisans Programları aşağıda belirtilen program yapısına göre düzenlenmiştir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

En az 90 AKTS

30 yerel kredilik en az 10 ders

Bir Dönem Projesi

 

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

            

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

Yukarıdaki notlardan AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

 Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

  MEZUNİYET KOŞULLARI

 Bu tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • En az 90 AKTS’lik 10 ders (30 yerel kredi)  ile bir dönem projesi almış olmaları (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Dönem Projesinin kredisi bulunmamaktadır)
  • 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

 EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

  ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

 

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2375

 

E-posta:

[email protected]