Tanıtım

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEK PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA

 Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1997 yılında kurulmuş olan Psikoloji Anabilim Dalı, yıllar içinde gelişerek ve büyüyerek, psikolojinin, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi gibi çeşitli uzmanlık alanlarına yönelik lisansüstü eğitim olanakları sunmaktadır.

Psikoloji, hem bütün dünyada tanınan temel bir “bilim dalı”; hem de bilim dalı içinde elde edilen bilgilerin, belirli yetenek ve becerilerle bütünleştirilerek, insan davranışlarının değiştirilmesine ve sorunların çözümüne yönelik uygulamaların yapıldığı, bağımsız bir “meslek alanı”dır. Psikolojinin bu niteliği göz önünde bulundurularak, Anabilim Dalı bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılmaktadır.

Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanlarında açılan tezli yüksek lisans programları,“Bilim insanı-Uygulamacı” modeline dayanmaktadır. Bu eğitim modeli, öğrencilerin hem bilgiyi üreten birer bilim insanı, hem de bu bilgiyi pratiğe dökebilen birer uygulamacı olarak yetiştirilmesi temeline dayanır. Bu modele dayanarak oluşturulmuş olan öğretim programı, bilimsel yöntemi aktaran dersleri, uygulamaya yönelik dersleri, araştırmaya dayalı bir tez çalışmasını ve stajları kapsamaktadır. Tezli yüksek lisans programları, akademik alanda kariyer yapmayı hedefleyen psikoloji mezunları için güçlü bir alt-yapı oluşturmaktadır.

Gelişim Psikolojisi ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanlarında açılan tezsiz yüksek lisans programları ise, alanda çalışmak üzere, güncel ve kanıta dayalı uygulamalara yönelik bilgi ve becerilerle donatılmış uzman meslek elemanları yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Tezsiz programlarda, uygulamalı derslere ve stajlara ağırlık verilmekte; ayrıca bu programlar, öğrencilere, iyi bir uygulamacı olmak için gereken bilimsel alt-yapıyı kazandırmak üzere araştırma yöntemleri derslerini ve bir dönemlik bir proje çalışmasını içermektedir.

 MİSYON

Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir anlayışla, psikoloji yüksek lisans eğitimi vermek;

 Psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında, kuramsal bilgi ve uygulamalar aracılığıyla edinilmiş güçlü bir altyapıya sahip, alandaki çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, bireysel ve toplumsal sorunları geniş bir bakış açısıyla ve nesnel olarak değerlendirebilen ve bilimsel yöntemi kullanarak, bu sorunlara yönelik özgün çözümler üretebilen, bilim insanları ve uygulamacılar yetiştirmek.

 VİZYON

Bilimsel yöntemi, etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir eğitim anlayışıyla, Psikoloji biliminin ve meslek alanının gelişimine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek. 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Psikolojinin ilgili alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

 KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

 Bu program,  yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

 

Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 

 

PROGRAM TANIMI

Psikolojinin uzmanlaşılan alanındaki kuramsal bilgi ve uygulamalar aracılığıyla edinilmiş güçlü bir altyapıya sahip, psikoloji alandaki ve uzmanlaştığı alt alandaki çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, bireysel ve toplumsal sorunları geniş bir bakışaçısıyla ve nesnel olarak değerlendirebilen ve bu sorunlara yönelik özgün çözümler üretebilen, mesleki etik ilkelere bağlı psikologların yetişmesi için eğitim vermek.

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Psikoloji Yüksek Lisans mezunları, uzmanlık derecelerine göre hastanelerin çeşitli kliniklerinde, ruh sağlığı kuruluşlarında, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı merkezlerinde, sanayi ve diğer işletmelerde, mahkemelerde, ıslahevleri ve tutukevlerinde, reklam ajanslarında, radyo, televizyon gibi kitle iletişimine yönelik kurumlarda, ÖSYM gibi ölçmeye yönelik araç gereç geliştirilen merkezlerde, askeri kurum ve kuruluşlarda, huzurevlerinde, sürücü değerlendirme merkezleri ve pek çok başka kurumda meslek elemanı, yönetici, danışman vebilirkişi olarak; yüksek okullarda ve üniversitelerde psikoloji disiplinini öğreten eğitimciler/ akademisyenler olarak çalışabilirler.Mezunlar, birçok kamu ve özel sektöre ait kurumlar bünyesinde yer alan araştırma geliştirme, değerlendirme, analiz, raporlama, teftiş gibi pozisyonlarda etkili rol alabilmektedir.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

PROGRAM YAPISI

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 27 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Endüstri ve Örgüt Psikoloji Yüksek Lisans Programı ile Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 4 zorunlu ders, 5 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Klinik Psikoloji Yüksek  Lisans Programı ise 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, alan uygulaması, 5 zorunlu ders, 4 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Tüm Programlarda seçmeli dersler hem alan içinden,  hem de diğer yüksek lisans programlarından seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

            

 

 

 

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

             Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

 

Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı:

 

Prof. Dr. Gürkan DOĞAN 

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 /2204

 

E-posta:

gurkandogan@maltepe.edu.tr