Tanıtım

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  PROGRAM HAKKINDA

 Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı; iletişim ve medya alanlarının kuramsal süreçlerini alanın etik, ekonomik ve düşünsel yönlerini açıklayan dersler ve projelerle yürütür. İletişim alanının bütünlüğü içinde ele alınan program, görsel – işitsel medya ürünlerinin üretim sürecine ve sonucuna etik bir yaklaşım sunar.Radyo, Televizyon ve Sinema alanlarının toplumsal önemini ve bu alanlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi ve fikir sahibi olmayı ilke edinen program, alanında uzman kadrosuyla öğrencilere sosyal bilimler ve iletişim çalışmaları alanındaki gelişmeleri, yeni yaklaşım, araştırma ve bilgileri takip edebilme, eleştirel bir şekilde değerlendirebilme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Geleneksel anlayışlardan farklı olarak, “kuram”, “araştırma” ve “uygulama”yı bir bütünlük içinde değerlendirmekte olan Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı, çağdaş bir eğitim programıyla kimi durumlarda da uygulamadan kurama giden bir yol izlemeyi amaçlamaktadır. Böylece ilgili alanın temel kuramları, kavramları ve çözümleme araçlarının, uygulamayla birlikte öğrenilmesi ve pekiştirilmesi yeğlenmektedir. Bunun yanında radyo, televizyon ve sinema yüksek lisans öğrencileri için diğer anabilim dallarının lisansüstü derslerini içeren geniş bir seçmeli ders havuzu da bulunmaktadır, böylece öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri alanla ilgili farklı disiplinlerin yaklaşımlarını da öğrenme imkanına sahip olacaktır.

 

Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezli yüksek lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler. Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı Türkçe’dir.

 

MİSYON

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programımedya çalışmalarına disiplinlerarası bir yaklaşım sunar; iletişim bilimlerine ilişkin kuramsal dersler, alanla bağlantılı sanat temelli dersler ve uygulama derslerinden oluşan dersler farklı ilgi alanlarına yönelik programlar oluşturulmasına olanak tanır.

 

VİZYON

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı;yeni iletişim teknolojilerinin hakim olduğu 21.yüzyıldaulusal ve uluslararası düzeyde iletişim alanına yön verebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

 KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

 KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

  

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 PROGRAM TANIMI

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı; medyanın toplumsal gücünü kavramış, disiplinlerarası ve etik bir duruş geliştirmiş, yeni yaklaşım ve araştırmaları takip edip eleştirel bir şekilde değerlendirebilen bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı ve 21. yüzyıldailetişim alanına ulusal ve uluslararası düzeyde yön verebilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Mezunlar, iletişim alanının alt alanlarında (radyo, televizyon, internet, gazetecilik, kamusal iletişim, film ve video, reklamcılık, halkla ilişkiler) istihdam edilebilmektedir.

 BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

  PROGRAM YAPISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 7 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yiaşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

            

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

           

 Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

 

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Hakan AYTEKİN

Adres: Marmara Eğitim Köyü, 34857 Maltepe, İstanbul

Telefon: 0216 626 10 50 / 2745

E-posta: [email protected]