Tanıtım

SANAT POLİTİKALARI VE İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA

Program, sanat ve toplum arasındaki ilişkiyi ve sanatçının kentsel yaşamdaki rolünü aktif bir biçimde incelemeyi amaçlamaktadır. Programda verilen eğitim, disiplinler arası önceliklerden oluşmuştur.

Program kapsamında, derslerde sanatçıların ve sanatla ilgilenenlerin güncel olarak karşılaştığı toplumsal, etik ve politik sorunlar araştırılacaktır. Dersler disiplinler arası ve kimi zaman ekip çalışmalarını gerektiren bir biçimde, uygulamalı, kuramsal ve tarihsel araştırmaları da kapsayacak niteliktedir.

 MİSYON

  “Sanat Politikaları ve İşletmeciliği” öğrencileri ve bu alanda verilen eğitim, disiplinlerarası önceliklerden oluşmuştur. Program sanatçı adaylarına ya da sanat alanında ayakları yere basan işler yapmayı öngören işveren ve yöneticilere ya da sanatı iş bağlamında yapmak isteyen girişimcilere çalışmalarını üretirken akademik güvenlik çemberi dışındaki hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalacakları bir eğitim fırsatı vermeyi hedefliyor.

VİZYON

 Siyasal sürece olumlu kültürel müdahalelerde bulunarak toplumsal dünyanın anlaşılmasına neden olan sanatın, üretilmesi, algılanması ve alımlanması konusunda yeniden yapılandırılmasıyla sanat ve dünya arasındaki eleştirel ve yaratıcı diyaloğun aktiviteye dökülmesine katkıda bulunmaktır.

 

Bu bağlamda T.C. Maltepe Üniversitesi Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezli yüksek lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler. 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat Politikaları ve İşletmeciliği alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans

Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

Gerekli görüldüğünde alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

PROGRAM TANIMI

Sanat Politikaları ve İşletmeciliği yüksek lisans programı, güzel sanatlar ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; kuramsal ve uygulamalı araştırma ve incelemelerden çıkan bilgileri kullanarak kentsel sanat aktivitelerinin önündeki  engellerin çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Üniversite, orta öğretim, yazılı, görsel-işitsel medya kuruluşları, halkla ilişkiler şirketleri, bakanlıklar, valilikler, Vakıf, STK, belediyeler, sanatevleri, galeriler, kültürevleri ve kültür merkezleri, özel ve kamusal müzeler, festival ve yarışma kuruluşları, sanat dernekleri, yapım şirketleri, reklam şirketleri, sanatla doğrudan ilgili ya da dolaylı ilgili özel ve kamusal kurum ve kuruluşlar, gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar sanat politikaları ve işletmeciliği yüksek lisans programı mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır. Sanat politikalarını belirleyecekleri, kullanabilecekleri bireysel aktivitelerde bulunabilecekleri gibi yukarıda sayılanlar dışında kendi kuruluşlarının işletmecisi ya da patronu olabilirler.

 BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

  

PROGRAM YAPISI

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 2 zorunlu ders, 5 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yiaşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur. 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir. 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

            

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

 Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

 

Başarılı Öğrenciler

 

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı:

 

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ 

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2750

 

E-posta:

[email protected]