Tanıtım

SOSYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 PROGRAM HAKKINDA

 Sosyoloji günümüz dünyasında “çağdaş” bir toplum yapısına erişmek ve bu yapıyı sürdürmek için gerekli sosyal, siyasal ve insani değerlerin yeniden tanımlanması ve gelecek kuşaklara aktarılıp benimsetilmesi görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Günden güne artan ve yoğunlaşan yerel, ulusal ve küresel boyutlu eşitsizliklerin, toplumsal yapılardaki hızlı değişim ve dönüşümlerin nedenleri ve çözümleri de sosyoloji içinde araştırılmaktadır. Bu açıdan, bilimsel bir bilgi alanı olan sosyolojinin geliştirdiği eleştirel bakış açısının yararları ve gerekliliği tartışılamaz.

 

Yeni dünya düzeni içinde, hiç kuşkusuz Türkiye de, yeni bir konuma girmektedir. Eski dünya ile ilgili yaklaşımların, kuramların, yöntemlerin ve bunlar yolu ile üretilen bilgilerin gözden geçirilip yenilerinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, oluşmakta olan yeni Türkiye’yi ve yeni dünyayı hem mikro hem makro düzeyde araştırıp anlayabilecek ve anlatabilecek bir sosyoloji yüksek lisans programına büyük ihtiyaç vardır.

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerindeki Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler bölümlerinin mezunlarını, öğrenci adayı olarak görmektedir.  Çağdaş bilimsel anlayış çerçevesinde Sosyoloji Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencilere, bir sosyal varlık - bir “birliktelik varlığı”- olan insanın, bu birlikteliği oluşturan eylemlerini ve bu eylemlerle örülen sosyal dünyayı anlamak ve açıklamak yönünde çağdaş bir eğitim vermektir. Özgür bir düşünce ortamı sağlamak amacıyla disiplinler arası çalışmalara olduğu kadar, güncel sorunların tartışılmasına da özen gösterilmektedir.

 

Geleneksel anlayışlardan farklı olarak, “kuram”, “araştırma” ve “uygulama”yı bir bütünlük içinde değerlendirmekte olan Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, çağdaş bir eğitim programıyla kimi durumlarda da uygulamadan kurama giden bir yol izlemeyi amaçlamaktadır. Böylece sosyolojinin temel kuramları, kavramları ve çözümleme araçlarının, uygulamayla birlikte öğrenilmesi ve pekiştirilmesi yeğlenmektedir. Bunun yanında sosyoloji yüksek lisans öğrencileri için diğer anabilim dallarının lisansüstü derslerini içeren geniş bir seçmeli ders havuzu da bulunmaktadır, böylece öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri alanla ilgili farklı disiplinlerin yaklaşımlarını da öğrenme imkanına sahip olacaktır.

 Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezli yüksek lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler.

 MİSYON

Sosyoloji ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirerek, sosyoloji kuramlarını ve araştırma yöntemlerini anlayan, yorumlayan, uygulayan ve bu bilgiler ışığında çeşitli toplumsal konularda sosyolojik çözümlemeler yapan ve sosyal sorunlara çözüm üreten uzman sosyologlar yetiştirmek.

 

VİZYON

Yereli küreselleştiren, küreseli yerelleştiren göç, etnisite, din, toplumsal cinsiyet, yaş ve sınıfa bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal kategorileri analiz etmek, toplumsal, politik ve ekonomik çıkarların çakıştığı ve çatıştığı alanlarda inceleme ve araştırmalar yapmak, araştırma ve tezleri konferans bildirileri, makale, kitap gibi bilimsel yayınlara dönüştürerek kamu ile paylaşmak ve bilimsel tartışmaları ileriye götürmek, teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasına katkıda bulunmak.

 KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyoloji alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

 KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

  KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.

 Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 PROGRAM TANIMI

Sosyoloji yüksek lisans programı, sosyoloji ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Üniversite, orta öğretim, araştırma, medya, halkla ilişkiler şirketleri, ceza ve tutukevleri, hastane yönetimleri, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar sosyoloji yüksek lisans programı mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

 BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

  

PROGRAM YAPISI

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı yerel 21 kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 4 zorunlu ders, 3 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 2’yiaşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

            

 

 

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

             Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 

 MEZUNİYET KOŞULLARI

 Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

Adres: Marmara Eğitim Köyü, 34857 Maltepe, İstanbul

Telefon: 0216 626 10 50 / 2256

E-posta: [email protected]