Tanıtım

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

 

PROGRAM HAKKINDA

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı, Türkiye’de doktora seviyesinde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimi görmek isteyenlere yurtiçinde müfredatı ve kadrosu ile rakipsiz ve en iyi yurtdışı eğitim programlarına alternatif bir programdır.

 

Öğrencilerin programı 3 senede tamamlamaları beklenmektedir. Bir senelik ders alma sürecinden sonra yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler uzmanlaştıkları alanlarda seçecekleri tez danışmanları tarafından iki sene sürecek araştırmaya yönlendirileceklerdir.

Doktora programına kabul edilmeye hak kazanan ancak yeterli Lojistik ve Tedarik Zinciri temeli olmayan adaylar bilimsel hazırlık programına dahil edileceklerdir.

 

Üniversitelerde kurulan Lojistik ve Tedarik Zinciri lisans ve yüksek lisans programlarının sayısı Türkiye genelinde ve İstanbul’da hızla artmaktadır. Bu programlarda görev alacak doktoralı öğretim üyesi ihtiyacı da dikkate alındığında, bu alanda bir doktora programı daha açılmasının gerekli ve yararlı olacağı kabul edilmiştir.   

 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Doktora Programının açılması zorunluluk arz etmektedir. Bunun temel nedeni sektörün hızlı büyümesi ile bu alandaki bilgi birikiminin sürekli ve hızlı artış göstermesidir. Bu gelişmeler bir yandan gençlerin rağbet gösterdiği ve sayıları hızla artan lojistik bölümlerine hoca yetiştirmeyi, diğer yandan sektörün gereksinim duyduğu derin bilgiyi firmalara aktaracak yüksek nitelikli personeli yetiştirmeyi gerektirmektedir. Önerilen doktora programı bahsedilen akademik ve sektörel yüksek nitelikli insan kaynağını oluşturmayı hedeflemektedir.

 

MİSYON

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında lisans/yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirerek, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi kuramlarını ve araştırma yöntemlerini anlayan, yorumlayan, uygulayan, bu bilgiler ışığında çeşitli toplumsal konularda araştırmalar yapan ve Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi bilimine kuramsal ve yöntemsel düzeyde özgün katkılarda bulunan uzmanlar ve öğretim üyeleri yetiştirmek.

 

VİZYON

Toplumsal, politik ve ekonomik çıkarların çakıştığı ve çatıştığı alanlarda ileri düzeydeki kuram, yöntem ve tekniklerle inceleme ve araştırmalar yapmak, araştırma bulgularını ve özgün eserleri ulusal ve uluslararası düzeyde hakemli yayınlara dönüştürerek paylaşmak ve bilimsel tartışmaları ileriye götürmek.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında Doktora unvanı almaya hak kazanmaktadırlar.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

 • Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması (Tüm Alanlardan başvuru kabul edilmektedir. Alan dışından başvuru yapan öğrenciler gerektiğinde bilimsel hazırlık dersi alabilir)
 • Lisans diplomasına sahip olan adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 500 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması
 • Lisans diplomasına sahip olan adayların Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden en az 70 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
 • Mülâkatta başarılı olmak,
 • Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
 • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
 • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,

 • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 7 ders (21yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Doktora Tezi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
 • Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 14 ders (42 yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ile Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Doktora Tezinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
 • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.
 • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.  Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 PROGRAM TANIMI

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi doktora programı, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ya da diğer disiplinlerde lisans/yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Mezunlar, ayrıca, bilimsel araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda ve yayınlarda tartışabilecek becerileri kazanacaklardır.

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Üniversiteler, Lojistik firmaları, üretim firmaları, çok uluslu şirketler, doktora programı mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

  

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.

  

PROGRAM YAPISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı yerel 45 kredi ve 300 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı, 1 kredisiz zorunlu Seminer dersi, 2 zorunlu ders, 15 seçmeli ders, Yeterlik Sınavı ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, yüksek lisans derslerinden ve diğer doktora programlarından seçilebilir.

 

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

           

 

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

 

             b) Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

 

 

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Başarılı olmak için en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,

 • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 7 ders (21 yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Doktora Tezi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
 • Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 14 ders (42 yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ile Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Doktora Tezinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
 • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.
 • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

 

 

Anabilim Dalı Başkanı:

 

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 /

 

E-posta:

mehmettanyas@maltepe.edu.tr