Tanıtım

MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA

 T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerindeki sosyal  bilimler  bölümlerinin  mezunlarını, öğrenci adayı olarak görmektedir.  Programın özlü amacı, yerelleşme ve yerinden yönetim ile ilgili olgu ve yaklaşımları geniş bir perspektiften anlamaya çalışmaktır. Geleneksel anlayışlardan farklı olarak, kuram ve araştırmayı bir bütünlük içinde değerlendirmekte  olan  Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim  Yüksek  Lisans  Programı,  çağdaş  bir  eğitim programıyla öğrencilere temel kavramların ve çözümleme araçlarının kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. 

 MİSYON

Misyonumuz, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde mahalli idareler, yerinden yönetim ve yerelleşme başlıklarıyla ilişkili yaklaşım, tartışma ve sorunların, sağlam bir metodolojik çerçevede, tarihsel-olgusal derinliklerine nüfuz ederek anlaşılmasına katkı sağlamaktır.

 VİZYON

Ortaya konulan kriterler etrafında, dinamik analizler yapma yeteneği kazanmış, belli konularda uzmanlaşırken genel birikimlerini de derinleştirmeyi bilen öğrenciler yetiştirmektir.

 KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

 KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

 Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 10 ders (30 yerel kredi)  ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 90 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Mezuniyet Projesi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olmaları gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerle Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

 Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği  ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve  başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler. 

Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

PROGRAM TANIMI

T.C. Maltepe Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Yüksek Lisans programı özenli tercihlerle oluşturulmuştur. Programın başarılı olabilmesi için derslere ve tartışmalara faal katılım gerektirmektedir. Programın temel amacı, yerelleşme ve yerinden yönetim pratikleri konusunda bilgili, eleştirel, analiz ve ifade yetenekleri gelişkin kişiler yetiştirmektir. Eğitim anlayışımız, katılımcıların zihinsel yeteneklerini geliştirmek, kuramsal-olgusal birikimlerini arttırmak, programın alanı içinde ihtiyaç duyulan eleştirel düşünce becerisini kendilerine kazandırmaktır.

 BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

PROGRAM YAPISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Program 10 ders ve 30 AKTS değerinde bir Mezuniyet Projesinden oluşur.

 Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından seçilebildiği gibi, sayısı 3’ü aşmamak kaydıyla lisansta yer alan dersler arasından da seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

 Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 10 ders (30 yerel kredi) ve Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 90 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Mezuniyet Projesinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.
ANABİLİM DALI  BAŞKANI:

  

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim

Anabilim Dalı Başkanı:

 

Yrd. Doç. Dr. Cangül ÖRNEK KONU

Adres:

 

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

 

+90 216 626 10 50 / 2416

 

E-posta:

[email protected]