Tanıtım

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA

 Yabancı dil öğretimi konusunda başarının her düzeyde yükseltilebilmesi için yetişmiş uzman eğiticilere duyulan gereksinim, son yıllarda ortaya çıkan yeni yönelimler doğrultusunda, önemli ölçüde artmıştır.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ekonomik ve eğitim alanlarında ülkelerarası ilişkilerin artması sonucu İngilizce öğretimi konusunda uzman eğiticilere daha fazla gereksinim duyulmaktadır.

Yukarıda belirtilen değişimler, İngilizce öğretim yöntem ve yaklaşımı konusu kadar İngilizce öğretim programı hazırlama, materyal tasarımı ve değerlendirme, değişik yaş grubundaki öğrencilere dil öğretimi ve en önemlisi öğretmen yetiştirme ve geliştirme programlarının da yeniden gözden geçirilmesini ve bu alanda uzman araştırmacılar yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır.

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı öncelikle İngilizce öğretmenlerinin araştırıcı bir kimlik kazanmalarına olanak sağlamayı, araştırma yapma, bulguları yorumlama ve öğretime uygulama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Daha da önemlisi büyük bir değişim ve gelişim sürecinde olan yabancı dil eğitimi konusuna özgün katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Program aynı zamanda ülkemizin yetişmiş insan potansiyeline de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

           

Misyon

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programının misyonu yabancı dil eğitimi konusuna özgün katkıda bulunarak dünyadaki tüm İngilizce öğreten kurumlarında çalışabilecek ve araştırma yapabilecek uzman niteliği kazanmalarını sağlamaktır.

 

Vizyon

Dünyanın her üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği ve bu dilin eğitimi verebilecek bilim uzmanları yetiştirmektir”

 KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngiliz Dili Eğitimi alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Bu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

En az 120 AKTS’lik 9 ders (27 yerel kredi), bir seminer ve tez almakla (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir.

Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/CB notu ile başarılı olmakla,

4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

T.C. Maltepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Maltepe Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

 

PROGRAM TANIMI

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programının amacı İngilizce öğretmenlerinin araştırıcı bir kimlik kazanmalarına olanak sağlamaktır. Genelde yabancı dil öğretimi özel de ise İngilizce öğretimi hakkında teoriye ve uygulamaya dayalı derin bilgiye ulaşabilmeleri amacıyla dilbilim ve dil öğretimi alanlarında disiplinler arası bir akademik program tasarlanmıştır. Mezunlar, uygulamalı dilbilim alanında nicel ve nitel araştırmalar yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olmaktadırlar.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı mezunları özel ve kamuya ait her seviyede eğitim kurumlarında İngiliz Dili Eğitimi uzmanı olarak görev alabilecek gerekli bilgi ve beceriler ile donatılmaktadır.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

PROGRAM YAPISI

 

T.C. Maltepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programı aşağıda belirtilen yapıya göre düzenlenmiştir.

Tezli Yüksek Lisans Programı                En az 120 AKTS

                                                           27 yerel kredilik en az 9 ders

                                                           Bir Seminer

                                                           Bir Tez

 

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 

 Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

 Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

            

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

           

 Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

  

MEZUNİYET KOŞULLARI

 Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

  

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı:

 

Yrd.Doç.Dr.Hakan DİLMAN

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2244

 

E-posta:

[email protected]