Tanıtım

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK DOKTORA PROGRAMI

Tanıtım                                                                                                                        

PROGRAM HAKKINDA

Hızla değişen dünyamızda, iletişimin yaşamın her alanında artan önemi ve teknolojik gelişmelerinin getirdiği fırsatlar dikkate alındığında Halkla İlişkiler mesleği hayata ve topluma dair tüm alanlarda etkisini önemli ölçüde hissettirmektedir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı, öğrencilere hem kavramsal hem de uygulama yanıyla iletişim ve Halkla İlişkiler alanında yetkin bir donanım sunmaktır. Uzman akademisyenler tarafından yürütülmekte olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı, yüksek lisans mezunu öğrenciler için tez dahil 4 yıllık bir süreye yayılmıştır. Doktora programı dersleri akşam verilmektedir. Program, gerekli koşulları yerine getiren farklı alanlardaki lisans ve yüksek lisans mezunlarına açıktır. Gerekli görüldüğü takdirde bilimsel hazırlık dersi verilmektedir.

 MİSYON

Program, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık çalışmalarına, disiplinlerarası, eleştirel, esnek, özgün, dönüştürücü ve yenilikçi bir nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır.

 VİZYON

Program, getireceği yeni yöntem ve kuramsal yaklaşımlarla Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında öncü olmayı hedeflemektedir.

 KAZANILAN DERECE

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  alanında Doktora almaya hak kazanmaktadırlar.

 KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,

  • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 8 ders (24 yerel kredilik), Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Doktora Tezi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 16 ders (48 yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ile Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Doktora Tezinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.  Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

 PROGRAM TANIMI

Hızla değişen dünyamızda, iletişimin yaşamın her alanında artan önemi ve teknolojik gelişmelerinin getirdiği fırsatlar dikkate alındığında Halkla İlişkiler mesleği hayata ve topluma dair tüm alanlarda etkisini önemli ölçüde hissettirmektedir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Doktora Programı, öğrencilere hem kavramsal hem de uygulama yanıyla iletişim ve Halkla İlişkiler alanında yetkin bir donanım sunmaktır.

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.

 

PROGRAM YAPISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı yerel 24 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Doktora Programı, 3 zorunlu ders, 8 seçmeli ders,Yeterlik Sınavı ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, yüksek lisans derslerinden ve diğer doktora programlarından seçilebilir.

 

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

           

 

 

 

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

 

 

 

 

 

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 MEZUNİYET KOŞULLARI

Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,

  • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 8 ders (24 yerel kredilik), Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Doktora Tezi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 16 ders (48 yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ile Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Doktora Tezinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

  EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Filiz OTAY DEMİR

 

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857

İSTANBUL / TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 6261050 / 2727

 

E-posta:

[email protected]