Tanıtım

İNSAN HAKLARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROGRAM HAKKINDA

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün bünyesinde, 2008 yılında kurulan İnsan Hakları Anabilim Dalı, 2008-2009 eğitim-öğretim yılından beri biri tezli, biri de tezsiz olan iki Yüksek Lisans programı yürütmektedir.

 

Halen 54 tezli, 53 tezsiz, toplam 107 öğrencisi olan İnsan Hakları Anabilim Dalı ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. Bu Anabilim Dalından 2014-2015 akademik yılına kadar 28 tezli ve 88 tezsiz, toplam olarak 116 öğrenci mezun olmuştur.

Misyonu

Kamu görevinin insan hakları koruma görevi olduğunun ve bütün mesleklerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak insan haklarıyla ilgili olduğunun farkında olan insanların sayısının artmasına katkıda bulunmak.

Vizyonu

Kişilerin mesleklerini insan haklarına dayalı icra ettikleri bir Türkiye.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnsan Hakları Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, lisansüstü düzeyde öğretim veren bir programdır.

Kayıt Kabul Şartları

Program bütün üniversite mezunlarına açıktır.

Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

  • Bir lisans diplomasına sahip olması,
  • Anabilim Dalı tarafından yapılan yazılı sınavda ve mülâkatta başarılı olması gerekir.

Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve değişim programına katılan üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılır.

 

Özel öğrenciler, Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

 

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Başka bir üniversitenin İnsan Hakları Yüksek Lisans Programından yatay geçiş yapan öğrenciler, Anabilim Dalının değerlendirmesi sonunda, Sosyal Bilimler Enstitüsünün Yönetim Kurulu kararıyla, eşdeğer bir programdan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler.

 

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin,

 

·         En az yerel kredisi 30 olan 10 ders ile kredisiz olan ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilen Seminer ve Mezuniyet Projesi derslerini alarak,  97.5 AKTS kredisini tamamlamaları;

·         Bir derste başarılı olabilmek için, en az DD notu almaları ve

·         Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmaları ve “Seminer” ve “Mezuniyet Projesi” derslerinden başarılı olmaları gerekir.

 

Programın Tanımı

6 Zorunlu (İHA 500 İnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri, İHA 503 İnsan Hakları Açısından Değerlendirme Sorunu, İHA 504 Etik ve İnsan Hakları, İHA 505 İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri, İHA 510 Seminer, İHA 598 Mezuniyet Projesi) ve 6 seçmeli dersten oluşan ve dersleri “sokratik metod”la (“interaktif metod”la) yürütülen bu programda derslere devam zorunludur.

 Öğrencilerden, derslerde edindikleri donanımla kendi yaşamlarında, kamu yaşamında ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları durumlar ve sorunlar arasında bağımsız olarak bağlantı kurmaları beklenir.

Tezsiz programdan tezli programa geçmek isteyen öğrencilerin:

·         İkinci yarıyıl sonunda genel not ortalamalarının (GANO) en az 3.50 olması,

·         Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) ndan en az 55 standart puana sahip olması,

·         Anabilim Dalı tarafından bu amaç için yapılan sınavda başarı göstermesi gerekir.

  Programın Temel Öğrenme Çıktıları

PY 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine ve insan hakları alanında edindiği bilgilere dayanarak, geldiği alanın sorunlarının insan haklarıyla bağlantısını kurar.

PY 2. Karşılaştığı sorunlara insan hakları bilgisine dayanarak çözümler üretir. 

PY 3. İnsan hakları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri işbaşında kullanabilecek duruma gelir.

PY 4. Mesleğini icra ederken karşılaştığı karmaşık sorunlara insan haklarına dayalı bir yaklaşımla ve sorumluluk bilinciyle çözüm üretir.

PY 5. Edindiği bilgileri ve insan hakları alanındaki çalışmaları, güncel problemlerle ilişkilendirerek, gerek alanındaki gerek alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel biçimlerde sistemli olarak aktarır.

PY 6. İnsan hakları alanında kazanacağı uzmanlık bilgisi ve becerilerine dayanarak, sosyal sorunları değerlendirir, gerektiğinde de yönlendirir.

PY 7. Uzmanlık alanındaki çalışmalarında alana özgü yetkinliğini oluşturan bilgileri değerlendirirken etik değerleri gözetir.

PY 8. Her türlü inceleme ve araştırmada etik ve insan hakları bilgisini temele alır.

PY 9. İnsan hakları alanındaki uzmanlık bilgisini kullanarak, sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme etkinliklerini yönetir.

PY 10. İnsan hakları alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve topluma hizmet alanlarında kullanır.

PY 11. Çevresinde insan hakları duyarlılığının geliştirilmesi için uzmanlık bilgisini kullanır.

Mezunların Mesleki Profili

Öğrencilerin çoğu kamu görevlileridir: Güvenlik görevlileri –polis, asker, cezaevi personeli–, hakim, savcı, noter, avukat, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, gazetecidirler.

 

 


Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı ve benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde, mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

 

 

            

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

Yukarıdaki notlardan AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenim gören öğrencilerin,

  • En az yerel kredisi 30 olan 10 ders  ile yerel kredisiz olan Seminer ve Mezuniyet Projesi derslerini alarak, 97.5 AKTS kredisini tamamlamaları;
  • Bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almaları;
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programında yer alan ve kredisiz dersler olan “Seminer” ve “Mezuniyet Projesi” derslerinden başarılı olmaları gerekir.

Çalışma Türü

Bu program tam zamanlıdır.

 

 

Program Direktörü

 

İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı:

 

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

Adres:

Marmara Eğitim Köyü, 34857- Maltepe İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 11 32

 

E-posta:

[email protected]