Tanıtım

İNSAN HAKLARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROGRAM HAKKINDA

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün bünyesinde, 2008 yılında kurulan İnsan Hakları Anabilim Dalı, 2008-2009 eğitim-öğretim yılından beri biri tezli, biri de tezsiz olan iki Yüksek Lisans programı yürütmektedir.

Misyonu

Kamu görevinin insan hakları koruma görevi olduğunun ve bütün mesleklerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak insan haklarıyla ilgili olduğunun farkında olan insanların sayısının artmasına katkıda bulunmak.

Vizyonu

Kişilerin mesleklerini insan haklarına dayalı icra ettikleri bir Türkiye.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnsan Hakları Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, lisansüstü düzeyde öğretim veren bir programdır.

Kayıt Kabul Şartları

Program bütün üniversite mezunlarına açıktır.

Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

  • Bir lisans diplomasına sahip olması,
  • Anabilim Dalı tarafından yapılan yazılı sınavda ve mülâkatta başarılı olması gerekir.
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve değişim programına katılan üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılır.
  • Özel öğrenciler, Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Başka bir üniversitenin İnsan Hakları Yüksek Lisans Programından yatay geçiş yapan öğrenciler, Anabilim Dalının değerlendirmesi sonunda, Sosyal Bilimler Enstitüsünün Yönetim Kurulu kararıyla, eşdeğer bir programdan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 10 ders (30 yerel kredi)  ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 90 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Mezuniyet Projesi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olmaları gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerle Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

PROGRAMIN TANIMI 

İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrencilerden, derslerde edindikleri donanımla kendi yaşamlarında, kamu yaşamında ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları durumlar ve sorunlar arasında bağımsız olarak bağlantı kurmaları beklenir.

Tezsiz programdan tezli programa geçmek isteyen öğrencilerin Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin tezli yüksek lisana başvuru koşullarını yerine getirmiş olmaları ve Anabilim Dalı tarafından bu amaç için yapılan sınavda başarı göstermesi gerekir.

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Mezunların Mesleki Profili

Öğrencilerin çoğu kamu görevlileridir: Güvenlik görevlileri –polis, asker, cezaevi personeli–, hakim, savcı, noter, avukat, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, gazetecidirler.

 PROGRAM YAPISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 30 kredi ve 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Program 10 ders ve 30 AKTS değerinde bir Mezuniyet Projesinden oluşur.

Seçmeli dersler alan içinden, diğer yüksek lisans programlarından ders seçebilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı ve benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde, mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

           

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

Yukarıdaki notlardan AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 10 ders (30 yerel kredi) ve Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 90 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Mezuniyet Projesinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 Program Direktörü

 

 

İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı:

 

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

Adres:

Marmara Eğitim Köyü, 34857- Maltepe İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 - 2208

 

E-posta:

[email protected]