Tanıtım

KAMU HUKUKU TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA

 

Kamu Hukuku yüksek lisans programı, öğrencilere ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku ve insan hakları hukuku gibi kamu hukukunun çeşitli dallarında uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Programa başvuranların çoğunluğu avukatlık, yargıçlık, savcılık, noterlik gibi bir hukuk mesleğini icra ettiğinden, eğitim daha çok uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerinden yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, ele alınan konuların uluslararası hukuktaki durumuna özel bir önem verilmektedir.

 

MİSYON

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında etik değerlerden ödün vermeyen, uzlaşmacı, girişimci ve konularına hâkim uzman hukukçuların yetiştirilmesi amaçlanıyor. Yüksek Lisans programı, kamu hukukunun çeşitli alt dallarında uzmanlaşacak mezunlara kendi alanlarında hukukun gelişimine katkıda bulunacak bir yeterlilik kazandıracak şekilde hazırlanmıştır.

 

VİZYON

Kamu hukuku tezli yüksek lisans programının hedefi, Türk kamu hukukunun teorisi ve uygulamasına bütünüyle hâkim, uluslararası uygulamalara aşina, multidisipliner bakış açısına sahip mezunlar vermektir

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kamu Hukuku Yüksek Lisans derecesi (LL.M.) almaya hak kazanır.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak, Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasından başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Enstitüye kabul edilen öğrencilerin daha önce mezun oldukları bir lisans veya devam ettikleri lisansüstü programından getirdikleri başarı durumlarını gösteren öğrenim belgeleri anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonunda eşdeğerlilikleri enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler için muafiyet hakkı tanınır. Muafiyet hakkı tanınmış derslerden ve transfer derslerinden alınmış başarı notları not ortalamalarının hesabında işleme katılır.

 

PROGRAM TANIMI

Günümüz dünyasının alabildiğine çeşitlenen ilişkileri, hukukun ulusal ve uluslararası boyutta ne denli önemli olduğunu göstermektedir.  Toplumsal ilişkilerin keyfiliğe dayalı olarak sürdürülmesi yerine bir hukuk düzeni içinde sürdürülmesi, toplumun “kamu”ya dönüşmesinde en önemli unsurdur. Bu bağlamda Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programında, gittikçe farklılaşan insan dünyasında sürekli olarak artan gereksinimleri karşılamak üzere üretilen yeni bilgiler bir dinamizm içinde öğrenenlerin dikkatine sunulmakta, bunun yanı sıra, hukuk lisans öğrenimi sırasında edinilen bilgiler pekiştirilmektedir. Teknolojinin son derece hızlı bir biçimde gelişmesi, Avrupa Birliğine uyum süreci ve etkisini bütün dünyada hissettiren küreselleşme gibi etkenler   her alanda olduğu gibi, hukuk alanında da sürekli yeniliklerin ve değişikliklerin kendini göstermesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı aracılığıyla, evrensel etik ilkeler göz ardı edilmeksizin, ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi yoluna gidilmekte; öğrencilere sorunların çözümünde ihtiyaç duyulan çok disiplinli bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kamu Hukuku yüksek lisans programı eleştirel ve yaratıcı düşünme gücü üst düzeyde olan, tartışmaya ve yeniliklere açık, programda edindikleri bilgileri hayata geçirebilen hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/benzeri çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

 

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

 

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

 

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

 

 

 

            

BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

 

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağrılıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

 

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

 

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

  • En az 7 ders (21 yerel kredilik)  ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan Seminer ve Yüksek Lisans Tezinin yerel kredileri bulunmamakta ve Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

 

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI:

 

 

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı:

 

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857-İSTANBUL/TÜRKİYE

 

Telefon:

+90 216 626 10 50 / 2300

 

E-posta:

yusufaksar@maltepe.edu.tr