Tanıtım

TANITIM

SİNEMA SANATTA YETERLİK PROGRAMI (LİSANS SONRASI) 

PROGRAM HAKKINDA

Program, yapıt odaklı tez çalışmasını hedefler. Programın amacı; yönetmen, senarist ve sinemacı olmak isteyenler için akademik fırsat sunmak ve bu alanda sinema sektörüne katkı sağlamaktır. Program, akademik kariyer yapmak isteyen sanatçılara fırsat sunar.

Program, öğrencinin kendi ilgisi ve  bireysel yönelimleri doğrultusunda, sinema alanında özgün eserler üretmesine olanak sağlamaktadır. Sanat felsefesinden, sinema kuramlarına; kurgunun kuramsal ilkelerinden, film dili ve çözümlemesine; geleneksel anlatım yöntemlerinden, sinemada yeni yönelimlere kadar pek çok dersle, alanında uzman akademisyenler ve sektörden profesyoneller kanalıyla,  öğrenciye geniş bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

MİSYON

Program; yönetmen, senarist ve sinemacı olmak isteyenler için akademik fırsat sunmayı ve sinema çalışmalarına, özgün, ve yenilikçi bir nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır.

VİZYON

Program, anlatım yöntemlerine getireceği katkılar ile sinema sanatı alanında öncü olmayı hedeflemektedir.

KAZANILAN DERECE

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sinema alanında Sanatta Yeterlik unvanı almaya hak kazanırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, Sanatta Yeterlikseviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Sinema Sanatta Yeterlikprogramında öğrenim gören öğrenciler,

  • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 8 ders (24 yerel kredilik), Yeterlik Sınavı ve Sanatta YeterlikTezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Sanatta YeterlikTezi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 16 ders (48 yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ile Sanatta YeterlikTezi’ne kayıt olmaları ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Sanatta YeterlikTezinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Sanatta YeterlikTez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.  Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli hazırlık programına kabul edilir.

PROGRAM TANIMI

Sinema Sanatta Yeterlik programı, sinema alanının evrensel dokusundan hareketle, farklı uzmanlık alanlarına odaklanma imkanı verecek seçmeli ders programıyla, sinema alanına özgün ve yenilikçi çalışmalarla katkı sağlayacak bireyleri yetiştirir, geleceğin öğretim üyeleri ve yöneticilerini gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatır.

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Sinema Sanatta Yeterlik Programı, sinemanın farklı alanlarında uzmanlaşma imkanı sağlayarak, uygulama ve kuramsal yapısıyla, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini, üst düzey yöneticilerini ve sektörün gereksinim duyduğu uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak Sanatta Yeterliksonrası programlara başvurabilirler.

PROGRAM YAPISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Sanatta Yeterlik Programı yerel 48 kredi ve 300 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Sanatta Yeterlik Programı, 2 zorunlu ders, 14 seçmeli ders, Yeterlik Sınavı ve 120 AKTS değerinde bir Sanatta Yeterliktezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, yüksek lisans derslerinden ve diğer eşdeğer programlarından seçilebilir.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınavlar

Her ders için sayısı öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa süreli sınavlar, en az bir ara sınavı/ödev, proje ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Ara sınavlar, sınav tarihleri ve sınanacak bilgi konularının önceden duyurulduğu sınavlardır. Ara sınavların sayısı ve zamanı ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.  Ara sınavlar o ders için belirlenmiş saatler içinde yapılır. Ara sınava veya benzeri çalışmaya katılmamış öğrencilerin mazeretleri dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve uygulanacak işlem enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavları, öğrencinin bir yarıyıldaki bilgisinin ve performansının ölçüldüğü ve başarısının değerlendirilmesinde önemli ağırlığı olan sınavlardır. Bu sınavın başarı değerlemesindeki etki derecesi öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında duyurulur.  Yarıyıl sonu sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yayımlanan akademik takvimle duyurulur.

Yarıyıl sonu sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili kurul tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınav tarihleri ilan edilir.

Değerlendirme ve Notlandırma

Öğretim elemanları, derslerine yazılan her öğrenciyi kısa süreli sınavlar, ödevler, projeler, ara sınavları ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarını veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

           BAŞARI NOTLARI

SAYISAL EŞDEĞERİ

AA

4.0

BA

3,5

BB

3.0

CB

2,5

CC

2.0

DC

1,5

DD

1.0

F

0,0

 

 

Yukarıdaki notlardan; AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını, DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. F notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

            Öğrencilerin bir dersteki özel durumu aşağıdaki harflerle işaretlenir:

BI   (başarılı)

Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olduğu

BZ  (başarısız)

Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olduğu

EK  (eksik)

Öğrenciden kaynaklanan bir eksiklik nedeni ile başarının değerlendirilememesi durumunda, öğretim elemanı genel kabul gören mazeret nedenlerini göz önünde tutar ve öğrenciden eksikliklerini tamamlamasını ister. Başarı notlarının ilan edilmesinden en çok iki hafta içinde eksikliğin giderilerek sonucun başarıya dönüşememesi durumunda eksik (EK) işareti F notuna dönüşür.                           

ÇK  (çekilmiş)

Öğrencinin dersten çekilmiş olduğu

DZ  (devamsız)

Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmediği (Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında F notu olarak işlem görür)

MU (muaf)

Bu yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğu

TK (tekrar)

Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiği

İZ  (izinli)

Bu yönetmeliğe göre öğrencinin izin aldığı

TF (transfer)

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer bir enstitüden veya yatay geçişle kabul edildiği programa önceki programında başarılı olarak getirdiği eşdeğer dersleri

ÖZ  

Özel öğrenci olduğu

 

 

Başarılı Öğrenciler

Öğrencilerin başarı durumları Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile izlenir. Yüksek lisans programında başarılı olmak için en az 2.50, doktora programında ise en az 3.00 GANO’ya sahip olmak gerekir.

Bölüm veya programlarını GANO 3.50-4.00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversite yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alırlar.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Sanatta Yeterlikprogramında öğrenim gören öğrenciler,

  • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 8 ders (24 yerel kredilik), Yeterlik Sınavı ve Sanatta YeterlikTezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Sanatta YeterlikTezi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 16 ders (48 yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ile Sanatta YeterlikTezi’ne kayıt olmaları ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alan bazı derslerin ve Sanatta YeterlikTezinin yerel kredileri bulunmamakta Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Sanatta YeterlikTez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.

EĞİTİM TÜRÜ

Bu program tam zamanlıdır.

ANASANAT DALI BAŞKANI:

 Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı

Prof. Dr. Selahattin Yıldız

Adres:

Marmara Eğitim Köyü 34857İSTANBUL/  TÜRKİYE 

Telefon:

+90 216 6261050 / 2750