Tanıtım

MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)

PROGRAM HAKKINDA

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerindeki sosyal  bilimler  bölümlerinin  mezunlarını, öğrenci adayı olarak görmektedir.  Programın özlü amacı, yerelleşme ve yerinden yönetim ile ilgili olgu ve yaklaşımları geniş bir perspektiften anlamaya çalışmaktır. Geleneksel anlayışlardan farklı olarak, kuram ve araştırmayı bir bütünlük içinde değerlendirmekte  olan  Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim  Yüksek  Lisans  Programı,  çağdaş  bir  eğitim programıyla öğrencilere temel kavramların ve çözümleme araçlarının kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. 

MİSYON

Misyonumuz, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde mahalli idareler, yerinden yönetim ve yerelleşme başlıklarıyla ilişkili yaklaşım, tartışma ve sorunların, sağlam bir metodolojik çerçevede, tarihsel-olgusal derinliklerine nüfuz ederek anlaşılmasına katkı sağlamaktır.

VİZYON

Ortaya konulan kriterler etrafında, dinamik analizler yapma yeteneği kazanmış, belli konularda uzmanlaşırken genel birikimlerini de derinleştirmeyi bilen öğrenciler yetiştirmektir.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

§  En az 10 ders (24 yerel kredi)  ile bir Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini  tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Yüksek Lisans Tezi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).

§  Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az DD notu almış olması gerekmektedir. 

§  Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden ve Yüksek Lisans Tezi’nden Başarılı olmakla yükümlüdürler. 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

 

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği  ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve  başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler. 

Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

PROGRAM TANIMI

T.C. Maltepe Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Yüksek Lisans programı özenli tercihlerle oluşturulmuştur. Programın başarılı olabilmesi için derslere ve tartışmalara faal katılım gerektirmektedir. Programın temel amacı, yerelleşme ve yerinden yönetim pratikleri konusunda bilgili, eleştirel, analiz ve ifade yetenekleri gelişkin kişiler yetiştirmektir. Eğitim anlayışımız, katılımcıların zihinsel yeteneklerini geliştirmek, kuramsal-olgusal birikimlerini arttırmak, programın alanı içinde ihtiyaç duyulan eleştirel düşünce becerisini kendilerine kazandırmaktır.